Switch to Accessible Site
slogan
Flower
Flower

Tajemnica Zawodowa

Relacja pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem jest prawnie chroniona, a informacje nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody.

Wyjątkami są:

  • Podejrzenie o wykorzystywanie dziecka, dorosłego podopiecznego lub osoby starszej, o czym zgodnie z przepisami prawa jestem zobowiązana niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy państwowe.
  • W przypadku grożenia poważnymi uszkodzeniami ciała innym osobom muszę zgłosić to na policję i poinformować ewentualną ofiarę.
  • Gdy pacjent planuje zranić siebie samego, zobowiązuję się podjąć wszelkie starania, aby zapewnić współpracę pacjenta gwarantującą jego bezpieczeństwo. W przypadku braku chęci do współpracy będę podejmowała dalsze działania także bez zgody pacjenta w zakresie, w jakim jestem do tego upoważniona z uwagi na jego bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa.
Helpful Forms

Click here to view and print forms for your appointment.

CLICK HERE